Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: TS Phạm Ngọc Thạch
E-mail:
thachpn@hanu.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS TS Nguyễn Văn Trào
E-mail:
traonv@hanu.edu.vn

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): TS Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:
0903.209.594
E-mail:
lannn@hanu.edu.vn