Kiểm định hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012–2018

  • Võ Kiều Trinh
  • Trần Minh Tâm
Từ khóa: Hành vi bầy đàn, tài chính hành vi, thị trường chứng khoán

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết này nhằm thực hiện kiểm định hành vi bầy đàn (HVBĐ) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2012–2018 thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Bằng mô hình hồi quy dựa trên phương pháp OLS kết hợp Newey-West theo hướng tiếp cận của Chang, Cheng, & Khorana (2000), kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự tồn tại HVBĐ trên TTCK Việt Nam. Ngoài ra, tính bất đối xứng của hành vi này được tìm thấy trong trường hợp khối lượng giao dịch cao và thấp, nhưng lại tương đồng trong điều kiện thị trường tăng và giảm. Bên cạnh đó, mức độ bầy đàn được cho là mạnh mẽ hơn đối với nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa thấp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-06
Chuyên mục
BÀI VIẾT