Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất tại Việt Nam

  • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Vũ Hải Yến
  • Vũ Thị Kim Oanh
Từ khóa: kênh lãi suất, truyền dẫn chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương

Tóm tắt

Bài viết thực hiện đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền dẫn chính sách tiền tệ (CSTT) qua kênh lãi suất tại Việt Nam giai đoạn 2006–2017. Trong đó, nhóm tác giả sử dụng mô hình GMM (Generalized Method of Momments model) để ước lượng tác động của biến động thị trường quốc tế, chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng, cấu trúc thị trường tài chính, mức độ can thiệp của cơ quan điều hành đến thị trường tài chính, tình trạng thâm hụt ngân sách, tính độc lập của ngân hàng trung ương (NHTW) và sự lấn át của chính sách tài khóa (CSTK) đến hiệu lực truyền dẫn kênh lãi suất. Kết quả cho thấy, tại Việt Nam, hiệu lực truyền dẫn từ chính sách tái chiết khấu (lãi suất chính sách) đến lãi suất cho vay của ngân hàng (lãi suất thị trường) chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi hai yếu tố: chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng và sự lấn át của CSTK.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT