Tác động của kiểm soát nội bộ đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Phạm Hải Nam
  • Lê Đình Hạc
  • Phạm Thị Hồng Nhung
  • Nguyễn Trần Xuân Linh
Từ khóa: COSO, kiểm soát nội bộ, khả năng sinh lời, ngân hàng thương mại

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ (KSNB) đến khả năng sinh lời (KNSL) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 30 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007–2018, dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên của các ngân hàng, số liệu vĩ mô được thu thập từ Tổng cục Thống kê. Nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đại diện cho KNSL của NHTM. Bằng phương pháp GMM hệ thống (SGMM), kết quả nghiên cứu chỉ ra có bốn thành phần của khuôn khổ COSO (2013) có ảnh hưởng đến KNSL của các NHTM Việt Nam, bao gồm: đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy, các yếu tố thuộc về đặc điểm ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng đến KNSL của các NHTM Việt Nam, bao gồm: quy mô ngân hàng, số năm hoạt động, lạm phát, tăng trưởng GDP.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT