Ảnh hưởng liên kết của rủi ro tín dụng và thanh khoản đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Võ Thị Thúy Kiều
  • Lê Thông Tiến
Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, Z-score, PVAR, GMM

Tóm tắt

Sự gắn liền của rủi ro tín dụng (RRTD) với rủi ro thanh khoản (RRTK) đặt ra nhiều thách thức đối với sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Dựa trên bộ dữ liệu 22 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2006–2019, bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa RRTD và thanh khoản thông qua ước lượng GMM hai giai đoạn và phân tích nhân quả bằng mô hình véc tơ tự hồi quy cho dữ liệu bảng (PVAR). Kết quả nghiên cứu tìm thấy được bằng chứng thống kê về ảnh hưởng tích cực của thanh khoản đến RRTD. Đồng thời, ảnh hưởng liên kết của thanh khoản và RRTD đối với sự ổn định của hệ thống ngân hàng, được đo lường bởi Z-score, cũng được xác nhận thông qua mô hình dữ liệu bảng động. Một trong những đóng góp của nghiên cứu là tìm ra ngưỡng thanh khoản xấp xỉ 13,44%. Ảnh hưởng tiêu cực của RRTD có khả năng bị triệt tiêu khi thanh khoản vượt xa giá trị ngưỡng 13,44%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT