Tác động của thu nhập các hoạt động ngoài lãi đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Huỳnh Thị Hương Thảo
  • Phạm Thị Kim Ánh
  • Ngô Minh Phương
Từ khóa: Lợi nhuận, ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập ngoài lãi

Tóm tắt

Trong điều kiện nền kinh tế mở với sự thay đổi đáng kể của công nghệ, môi trường cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam đã có xu hướng đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh sang một hay nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm hạn chế và phân tán rủi ro, tăng nguồn thu cho ngân hàng. Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của các thành phần tạo thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến lợi nhuận của ngân hàng với các chỉ tiêu: lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA), lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA), thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình Pooled OLS, FEM, REM, GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thành phần của TNNL có tác động cùng chiều đến ROAA, ROEA nhưng tác động ngược chiều đến NIM, từ đó đề xuất giải pháp về các hoạt động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT