Tác động chính sách kinh tế vĩ mô đến nợ xấu: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  • Lê Đình Hạc
Từ khóa: Nợ xấu, chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách an toàn vĩ mô.

Tóm tắt

Thông qua dữ liệu của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) giai đoạn 2008–2018, tác giả đánh giá tác động của chính sách kinh tế vĩ mô (CSKTVM) đến nợ xấu của hệ thống NHTM tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất chính sách để kiềm chế lạm phát thì tỷ lệ nợ xấu ngân hàng của ngân hàng cũng có xu hướng tăng. Đối với chính sách tài khóa (CSTK), khi Chính phủ tăng chi tiêu ngân sách, gây ra hiệu ứng lấn át đối với khu vực tư nhân, hậu quả là nợ xấu tăng lên. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tiến hành phân tích tác động của hai công cụ chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) là giới hạn tăng trưởng tín dụng và dự phòng tổn thất theo chu kỳ. Kết quả cho thấy cả hai công cụ này khá hiệu quả trong việc kiểm soát nợ xấu hệ thống NHTM. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét sự ảnh hưởng của hai yếu tố kinh tế vĩ mô là tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kết quả cho thấy cả hai yếu tố này đều có quan hệ nghịch chiều đối với tỷ lệ nợ xấu. Cuối cùng, tác giả cũng phân tích tác động của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (VCSH/TTS) như là một yếu tố nội tại của NHTM đối với nợ xấu. Kết quả cho thấy, những ngân hàng có tỷ lệ VCSH/TTS thấp hơn thì tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm nhanh hơn trong thời gian nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT