Nợ nước ngoài và lượng khí thải CO2 tại Việt Nam

  • Lê Quang Minh
  • Nguyễn Hoàng Minh
Từ khóa: Khí thải CO2, nợ nước ngoài, Việt Nam.

Tóm tắt

Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu mối quan hệ giữa nợ nước ngoài (NNN) và lượng khí thải CO2 tại Việt Nam trong giai đoạn 1989–2018. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và trang web countryeconomy.com. Nghiên cứu sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) để phân tích mối quan hệ giữa NNN và lượng khí thải CO2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa NNN và lượng khí thải CO2; đồng thời có sự tương tác giữa NNN và lượng tiêu thụ điện ở Việt Nam. Dựa vào kết quả nghiên cứu, Việt Nam cần có chính sách phù hợp để phát triển kinh tế bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT