Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của công ty xây dựng và bất động sản: Bằng chứng tại Việt Nam

  • Nguyễn Duy Sữu
  • Nguyễn Xuân Trường
  • Đặng Thị Ngọc Trâm
Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động kinh doanh, sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài.

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu sự tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty thuộc ngành xây dựng và bất động sản (XD-BĐS) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010–2019. Bài viết sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS), sau đó tiến hành sử dụng phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (REM), cuối cùng là phương pháp bình phương tổng quát (GLS) được sử dụng để lựa chọn để phân tích kết quả. Kết quả nghiên cứu cho biết khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng sẽ làm tăng HQHĐ của doanh nghiệp (đo bằng ROE, ROA, TobinQ) trong khi sở hữu nhà nước tăng làm cho HQHĐ được đo lường bằng TobinQ giảm. Tăng sử dụng đòn bẩy tài chính làm cho TobinQ tăng, nhưng làm cho ROE giảm. Ngược lại, tuổi doanh nghiệp càng cao không làm tăng HQHĐ của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư và nhà quản trị doanh nghiệp xem xét đưa ra các quyết định liên quan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT