Tối ưu hóa các ước lượng trạng thái mũ cho hệ rời rạc dương với trễ thời gian và nhiễu

  • Nguyễn Thị Na
  • Lê Nguyễn Anh Thi
  • Lê Nguyễn Anh Thư
  • Đỗ Hữu Tuấn
  • Tô Gia Bảo
  • Trần Ngọc Nguyên
Từ khóa: hệ rời rạc dương , trễ thời gian , nhiễu , ước lượng trạng thái mũ , tối ưu hóa.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xem xét đến bài toán ước lượng trạng thái mũ cho hệ dương rời rạc với trễ thời gian và nhiễu. Bằng việc sử dụng một phép đổi trạng thái, chúng tôi chuyển hệ dương rời rạc với trễ thời gian và nhiễu về một hệ tương ứng không còn nhiễu. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa, chúng tôi đưa ra các ước lượng trạng thái cho hệ nhận được (không có nhiễu), từ đó chúng tôi cũng thu được chặn trạng thái mũ cho hệ ban đầu. Một số ví dụ số đưa ra để minh họa cho các kết quả lý thuyết đạt được.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28