Xác định chủng virus khảm thuốc lá và virus khảm dưa chuột trên giống Địa hoàng 19 (Rehmannia glutinosa varieties 19) bằng kỹ thuật Enzyme Linked Immunosorbent Assay

  • Phạm Thanh Loan
  • Hà Thị Tâm Tiến
Từ khóa: địa hoàng 19 , kỹ thuật elisa , virus khảm dưa chuột , virus khảm thuốc lá.

Tóm tắt

Virus khảm thuốc lá (Tobacco Mosaic Virus - TMV) và virus khảm dưa chuột (Cucumber Mosaic Virus - CMV) thường gây bệnh hại trên cây Địa hoàng. Nghiên cứu xác định chủng virus TMV và CMV bằng kỹ thuật Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) trên các cây mẹ được lấy mẫu để nhân giống, nhằm loại bỏ tác nhân gây bệnh hại ngay từ giai đoạn vào mẫu ban đầu.Kết quả cho thấy các mẫu thân, rễ củ, chồi cấp một và cây in vitro giống Địa hoàng 19 (Rehmannia glutinosa variety 19) đều không bị nhiễm hai chủng virus TMV và CMV. Đây là nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ nhân giống cây sạch bệnh tạo nguồn giống cây Địa hoàng 19 in vitro đảm bảo chất lượng tốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28