Tăng cường khả năng bắt giữ khí SO2 của M2(BDC)2TED (M = Mg, V, Co, or Ni) bằng nghiên cứu tính toán

  • Nguyễn Quang Vinh
  • Nguyễn Trương Mỹ Duyên
  • Nguyễn Lê Bảo Trân
  • Nguyễn Văn Nghĩa
  • Huỳnh Thị Minh Thành
  • Nguyễn Thị Xuân Huynh
Từ khóa: mofs m2(bdc)2ted , bắt giữ so2 , hấp phụ so2 , diện tích bề mặt riêng , thể tích rỗng.

Tóm tắt

Cùng với việc phát triển các nguồn năng lượng sạch bền vững thì bảo vệ môi trường là vấn đề rất cấp thiết vì ô nhiễm không khí. Trong đó, SO2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Do đó, việc loại bỏ SO2 làm sạch môi trường vô cùng cấp bách. Đã có rất nhiều công nghệ được đề xuất để giải quyết vấn đề này nhưng chưa thực sự hiệu quả. Sự nổi lên của vật liệu xốp có bề mặt riêng và tính xốp cực lớn đã thu hút nghiên cứu bắt giữ SO2. Trong đó, vật liệu khung hữu cơ kim loại rất được quan tâm trong hấp phụ, tách lọc và một số ứng dụng tiềm năng khác. Trong nghiên cứu này, nhóm M2(BDC)2TED (M = Mg, V, Co, Ni) được chọn để nghiên cứu khả năng bắt giữ SO2 bằng phương pháp mô phỏng tại 298 K và áp suất đến 2,5 bar. Kết quả chỉ ra lượng SO2 hấp phụ trong M2(BDC)2(TED) (or M-MOF) theo thứ tự: Co < Ni < V < Mg. Tại 298 K và 2,5 bar, lượng hấp phụ SO2 lớn nhất với 16 mmol/g cho Mg-MOF và 13 – 14 mmol/g cho các M-MOF còn lại. Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ các yếu tố làm tăng cường hấp phụ SO2 trong M-MOF gồm nhiệt hấp phụ, diện tích bề mặt riêng (SSA) và thể tích rỗng (Vp). Kết quả cho thấy khả năng bắt giữ SO2 tăng gần tuyến tính theo SSA và Vp. Hơn nữa, bản chất tương tác giữa các DOS của SO2 với M2(BDC)2(TED) cũng được làm sáng tỏ. Các DOS của SO2 chủ yếu tương tác với quỹ đạo  của C và O trong M-MOF ở dưới mức Fermi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28