Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn là cơ quan ngôn luận của Viện Địa lý nhân văn (https://ihgeo.vass.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx), là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những tiến bộ và các kết quả nghiên cứu trong khoa học địa lý, địa lý nhân văn, khoa học môi trường và phát triển bền vững ở trong nước và quốc tế.

Tạp chí Nghiên cứ Địa lý nhân văn ra đời từ năm 2021 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 146/GP-BVHTT ngày 17 tháng 4 năm 2001; đến năm 2005 Tạp chí được đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững; năm 2013, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với xây dựng và phát triển chuyên ngành khoa học địa lý nhân văn, Tạp chí trở lại với tên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn thuộc Viện Địa lý nhân văn - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí in số 409/GP-BTTT ngày 31/10/2023, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn hoạt động với tôn chỉ, mục đích: Thông tin về các hoạt động của Viện Địa lý nhân văn; Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để công bố các công trình nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực địa lý nhân văn, phổ biến các tri thức về địa lý trong lĩnh vực sản xuất và xã hội.

Sau 22 năm thành lập và phát triển, hoạt động của Tạp chí ngày càng ổn định và từng bước nâng cao chất lượng khoa học. Tạp chí đã đăng tải, công bố hơn 700 bài nghiên cứu và thông tin khoa học phục vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, luật pháp của Nhà nước; trao đổi, cung cấp thông tin và tri thức khoa học về các lĩnh vực địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển bền vững phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nhận thức cho xã hội và phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào Danh mục tạp chí khoa học  tính điểm cho các ngành/liên ngành: Khoa học Trái đất - Mỏ; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học; Triết học - Xã hội học - Chính trị học; Kinh tế.

Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn có thể được xem thêm tại: https://ihgeo.vass.gov.vn/Contents/anpham/Lists/TheLeGuiBai/View_Detail.aspx

 

Địa chỉ liên hệ:

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: 023.37245539;         Fax: 024.36825421

 Email: newsroom.ihgeo@gmail.com