Thông tin cho tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào Danh mục tạp chí khoa học  tính điểm cho các ngành/liên ngành: Khoa học Trái đất - Mỏ; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học; Triết học - Xã hội học - Chính trị học; Kinh tế.

Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn có thể được xem thêm tại: https://ihgeo.vass.gov.vn/Contents/anpham/Lists/TheLeGuiBai/View_Detail.aspx