NHẬN DIỆN MỘT SỐ NGUY CƠ GÂY XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ MẪN XÁ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

  • Nguyễn Đình Đáp
  • NGUYỄN THỊ THU HÀ
Từ khóa: ô nhiễm môi trường, làng nghề, xung đột môi trường

Tóm tắt

Xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá tồn tại lâu đời, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hệ quả môi trường nơi đây cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Trải qua nhiều năm sản xuất, các cơ sở đã thải ra khoảng hơn 300 nghìn tấn bã xỉ thải và rất nhiều khí thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hậu quả là đời sống, sức khỏe của rất nhiều người dân trong xã bị ảnh hưởng, số người bị các bệnh về đường hô hấp, ung thư ngày càng gia tăng… Bài viết dựa trên cơ sở tiếp cận lý thuyết về xung đột môi trường làng nghề, tiến hành phân tích, nhận diện những nguy cơ dẫn đến xung đột môi trường làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá, từ đó đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề tại khu vực này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-04