Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô từ góc nhìn năng lực sản xuất quốc gia

  • Chu Khánh Lân https://hvnh.edu.vn/tapchi/vi/thang-1-2024/duy-tri-on-dinh-kinh-te-vi-mo-tu-goc-nhin-nang-luc-san-xuat-quoc-gia-chu-khanh-lan-10929.html
Từ khóa: Năng lực sản xuất, Ổn định kinh tế vĩ mô, Phức tạp kinh tế

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đánh giá sự thay đổi năng lực sản xuất quốc gia và
ảnh hưởng của nó tới ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam. Phân tích cơ cấu xuất
khẩu và không gian hàng hóa xuất khẩu từ năm 2000 đến 2020 cho thấy Việt
Nam đã tích lũy thêm được các năng lực sản xuất mới và hiện đại, tuy nhiên,
vẫn còn cách khá xa so với các quốc gia thu nhập cao và phụ thuộc nhiều
vào nước ngoài. Do đó, cần có một cuộc tái cấu trúc toàn diện năng lực sản
xuất quốc gia. Những năng lực sản xuất này quyết định Việt Nam sẽ sản xuất
hàng hóa gì để có thể định vị vị trí của mình trong mạng lưới sản xuất toàn
cầu, tiêu thụ bao nhiêu nguồn lực và tạo ra được bao nhiêu giá trị gia tăng
cho nền kinh tế, giải quyết được bao nhiêu việc làm, có giúp ổn định nền kinh
tế vĩ mô và tăng cường sức chống chịu với các cú sốc hay không. Ngoài ra,
chiến lược tái cấu trúc cần tích hợp được xu hướng của sản xuất thế giới
trong vài thập kỉ tới bao gồm tăng tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường áp dụng
các tiêu chuẩn “xanh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết