NÂNG CAO NHẬN THỨC, TẦM NHÌN VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

  • PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO
  • TS TRỊNH THANH TRÀ
  • Giang Đặng Đình
Từ khóa: Xã hội; phát triển; phát triển xã hội; quản lý phát triển xã hội.

Tóm tắt

Từ cuối thế kỷ XX, thuật ngữ phát triển xã hội trở thành phổ biến trong lý luận và thực tiễn phát triển của thế giới. Đến nay, phát triển xã hội (social development) đã trở thành một phạm trù đồng đẳng với các phạm trù có liên quan mật thiết như: phát triển kinh tế (economic development); phát triển văn hóa (cultural development); phát triển con người (human development); phát triển bền vững (sustanaible development)... Ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản này đã sớm được luận chứng, định hướng trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kịp thời nâng cao nhận thức, tầm nhìn về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01