MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

  • TS NGUYỄN XUÂN PHONG
Từ khóa: Hợp tác trường đại học - doanh nghiệp; giáo dục đại học; chính sách thúc đẩy gắn kết đại học - doanh nghiệp; kỷ nguyên số.

Tóm tắt

Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là hoạt động mang tính tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu của cả hai phía nhằm đáp ứng lợi ích cho các bên liên quan. Chính sách của Nhà nước là công cụ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra, tăng cường các động lực hợp tác cũng như giảm thiểu các rào cản cản trở việc hợp tác này. Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về hợp tác trường đại học và doanh nghiệp; phân tích hiện trạng mối quan hệ này ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất chính sách nhằm phát triển và tăng cường sự gắn kết này trong kỷ nguyên số.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01