CHÍNH SÁCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  • ThS TRẦN MINH TÂM
Từ khóa: Phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; chính sách ứng dụng công nghệ thông tin.

Tóm tắt

Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ là tập hợp các biện pháp khuyến khích, tạo ra sự ưu đãi đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức thông tin khoa học, công nghệ vào cung ứng trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thông qua các giải pháp chính sách như: kiện toàn cơ cấu tổ chức của tổ chức thông tin khoa học và công nghệ; kiện toàn mạng lưới và cơ cấu tổ chức của tổ chức thông tin khoa học và công nghệ; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; thu hút các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; hình thành và hoàn thiện thị trường công nghệ thông tin.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01