THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAMTHÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

  • PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG
Từ khóa: đổi mới sáng tạo; chính sách đổi mới sáng tạo của Trung Quốc; đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Tóm tắt

Để duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, các nước trong khu vực Đông Á cần chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng trong đó đổi mới sáng tạo giữ vai trò chủ đạo. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những ngôi sao đang lên của đổi mới sáng tạo trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc đứng đầu thế giới về công nghệ. Thành công này phần lớn xuất phát từ chính sách của Chính phủ Trung Quốc với tiếp cận xem đổi mới sáng tạo là một trong những động lực chính cho sự tăng trưởng trong tương lai. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ chế và chính sách đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa thành công mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01