KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ - BA TRỤ CỘT ĐỂ THAM GIA HIỆU QUẢ VÀO CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

  • LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; khoa học và công nghệ; hệ đạc tam trong tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tóm tắt

Nếu coi chuyển đổi số là một cỗ máy (vehicle), thì khoa học - công nghệ là động cơ (engine) của cỗ máy, và đổi mới sáng tạo chính là nhiên liệu cho động cơ và cỗ máy này. Chuyển đổi số là một tiến trình chuyển đổi (transform) cho phép toàn thể nền kinh tế - xã hội từng bước chuyển dịch (remastery) hình thái tổ chức (form) của mình nhằm thích ứng hiệu quả với những tác động mà cuộc cách mạng kỹ thuật số đưa đến. Tuy nhiên, để sự chuyển dịch này diễn ra, cần phải chuyển hóa năng lực khoa học - công nghệ này vào thực tiễn, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn, đem lại hiệu quả, hiệu dụng và giá trị, và đổi mới sáng tạo chính là giải pháp. Bài viết cung cấp một phương pháp luận (methodology) về việc hình thành và triển khai một hệ đạc tam (triangle) giữa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số, cho phép các hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi của các ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp để có thể gắn kết một cách hiệu quả trong tiến trình phát triển.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01