THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM

  • TS PHÙNG THỊ PHONG LAN
Từ khóa: Cung ứng; dịch vụ công; đổi mới sáng tạo; thúc đẩy.

Tóm tắt

Trong những năm qua, với sự nỗ lực cao, hoạt động cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, phần nào đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, bối cảnh mới đòi hỏi cao hơn về số lượng, chất lượng và hiệu quả cung ứng dịch vụ công đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện hoạt động này. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam trở thành một giải pháp mang tính cấp bách.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01