CẢI THIỆN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VI MÔ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP QUỸ TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • TS. VŨ THỊ KIM LIÊN
Từ khóa: Phát triển cộng đồng; quỹ tài chính vi mô; vai trò của hội phụ nữ; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng.

Tóm tắt

Tài chính vi mô là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo, phát triển cộng đồng. Trong bối cảnh Việt Nam nói chung hay thành phố Hải Phòng nói riêng đang thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể người dân, cộng đồng. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia phát triển cộng đồng, trong đó tiêu biểu là hoạt động của Quỹ tài chính vi mô.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01