QUẢN TRỊ NHÂN TÀI ĐỂ QUẢN TRỊ QUỐC GIA TỐT HƠN Ở XIN-GA-PO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

  • ThS ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN
Từ khóa: Nhân tài; quản trị nhân tài; quản trị quốc gia; Xin-ga-po.

Tóm tắt

Thu hút, trọng dụng nhân tài, hình thành một đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng quá trình hội nhập của đất nước trong thời kỳ mới, góp phần hoàn thiện nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh và là một trong những mục tiêu Chiến lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin-ga-po được đánh giá là một quốc gia thành công trong đào tạo và sử dụng nhân tài, đặc biệt là thu hút đội ngũ nhân tài trẻ làm việc ở khu vực công, đóng góp trực tiếp đối với việc hoàn thiện nền quản trị quốc gia. Do đó, việc nghiên cứu về quản trị nhân tài và đề xuất mô hình quản trị nhân tài ở khu vực công của Xin-ga-po có giá trị tham khảo thiết thực đối với Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01