Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Học viện Ngân hàng
Địa chỉ tòa soạn: 206-A1, Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8525282
Fax: 0243.852 9861
E-mail: jebs@bav.edu.vn
Website: http://hvnh.edu.vn/tapchi/vi/home.html