Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập
Phạm Thị Thanh Huyền

Thư ký tòa soạn
Trần Minh Ngọc

Tel.: (024) 37620132
E-mail: tcktvn@gmail.com