Xây dựng cơ sở dữ liệu kiến trúc trong thời đại công nghệ số

  • tcktvn@gmail.com
  • Quốc Hoàng Nguyễn

Tóm tắt

Kiến trúc là tài sản của cả cộng đồng và xã hội, có vai trò quan trọng đối với diện mạo đô thị, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng vùng miền hoặc mỗi đô thị. Hoạt động hành nghề kiến trúc góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20