Quay trở lại chi tiết bài viết Yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên khoa thư viện - thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh