Nhận diện những hành vi vi phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện

  • Phạm Thị Mai
  • Nguyễn Kiều Quỳnh
Từ khóa: Quyền tác giả; hoạt động thư viện; hành vi vi phạm.

Tóm tắt

   Bài viết trình bày một số khái niệm liên quan đến quyền tác giả; nêu các quy định của pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động thư viện; nhận diện những hành vi vi phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện và đưa ra một số đánh giá, nhận xét, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI