Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết các chủng niêm khuẩn

  • Nguyễn Thị Ngọc Yến
  • Đinh Thị Lan Linh
  • Nguyễn Phương Châm
  • Nguyễn Thị Kim Hồng
  • Võ Thị Nhàn
  • Nguyễn Đinh Nga
  • Nguyễn Tú Anh
Từ khóa: Niêm khuẩn, kháng vi sinh vật, vi pha loãng, giếng khuếch tán, MIC

Tóm tắt

    Hiệu quả kháng vi sinh vật của cao chiết toàn phần trong môi trường VY/3 của 43 chủng niêm khuẩn được phân lập tại Việt Nam được khảo sát trong 5 chủng vi khuẩn: MSSA, MRSA, S. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, 5 chủng vi nấm bao gồm A. niger, Penicillium sp., Mucor sp., Rhizopus sp. và C. albicans sử dụng phương pháp giếng khuếch tán. Có 41/43 (95,3 %) mẫu thử thể hiện hoạt tính kháng ít nhất một vi sinh vật thử nghiệm, hoạt tính trên các chủng nấm sợi (dao động từ (48,8-69,8) % ở 4 chủng nấm) cao hơn trên vi khuẩn, khả năng ức chế vi khuẩn Gram dương tốt hơn Gram âm. Hai chủng NC02, NC11 (thuộc chi Myxococcus) thể hiện khả năng ức chế cao đã được xác định giá trị MIC bằng phương pháp vi pha loãng trên đĩa 96 giếng. Trong đó, nồng độ ức chế tối thiểu của chủng NC02 cao nhất với (4 và 32) µg/mL đối với A. niger C. albicans. Giá trị MIC của chủng NC11 là 32 µg/mL ức chế C. albicansA. niger. Hai chủng tiềm năng này có thể sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo để xác định thành phần có hoạt tính trong cao chiết tổng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ