Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 1794/GP-BTTTT ngày 01 tháng 10 năm 2012. Đến ngày 25/11/2022, Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 560/GP-BTTTT cho hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế cho Tạp chí in ISSN 0866-7675 và Tạp chí điện tử e-ISSN 2815-567X. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 09 số/năm gồm: 06 số Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (xuất bản vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12) và 03 số Chuyên san Khoa học Tự nhiên (xuất bản vào các tháng 3, 7 và 11).

1. Mục đích

a) Thông tin về hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp.

b) Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, công bố kết quả nghiện cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Phạm vi hoạt động

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được xuất bản theo giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí phát hành định kỳ 09 số trong 01 năm nhằm đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn và lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ thông qua quá trình phản biện khoa học nhằm sàng lọc, tuyển chọn các công trình để công bố.

Từ năm 2016, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở hội đồng chức danh chức danh Giáo sư ngành, liên ngành Giáo dục học.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Phòng 108 Nhà H1), Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại liên hệ: 0277 3883819

Website: http://dthujs.vn/        Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn