AN INITIAL INVESTIGATION OF PEST SPECIES ON DAI LOAN MANGO PLANTING IN CAO LANH CITY, DONG THAP PROVINCE, VIETNAM

  • Nguyễn Thị Oanh*
  • Hà Danh Đức
Từ khóa: Xoài Đài Loan, côn trùng, thành phần loài.

Tóm tắt

Bước đầu khảo sát về côn trùng gây hại trên xoài Đài Loan đã được thực hiện tại một số xã thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Kết quả đã ghi nhận có 29 loài côn trùng thuộc 16 họ của 5 bộ. Các loài bắt gặp phổ biến gồm ruồi đục trái Bactrocera dorsalis, rầy bông xoài Idioscopus nitidulus và sâu đục trái Deanolis albizonalis, trong khi loài bọ đục cành Alcidodes frenatus có tần suất bắt gặp ít (< 25%) trong tất cả các địa điểm được khảo sát. Một số loài côn trùng gây hại xoài được ghi nhận ở những địa điểm khác ở Việt Nam đã được công bố nhưng không được tìm thấy trong nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, có 15 loài côn trùng gây hại đã được ghi nhận trong nghiên cứu này, nhưng không gặp ở những nơi khác. Kết quả của chúng tôi đã xác định một số loài côn trùng gây hại trên xoài Đài Loan nhưng chưa được công bố trước đây.

Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Oanh1* Hà Danh Đức2

1Trung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp

2Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: ntoanh@dthu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 07/02/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 21/02/2020; Ngày duyệt đăng: 06/03/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU