ACETOCHLOR DEGRADATION BY A MIXED CULTURE OF P. fluorescens KT3 AND B. subtilis 2M6E IMMOBILIZED IN ALGINATE

  • Hà Danh Đức*
  • Nguyễn Thị Oanh
  • Hà Huỳnh Hồng Vũ
Từ khóa: Acetochlor, phân hủy, P. fluorescens KT3, B. subtilis 2M6E, cố định.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, sự phân hủy acetochlor của hai chủng vi khuẩn P. fluorescens KT3 và B. subtilis 2M6E được khảo sát. Sự cố định hỗn hợp vi khuẩn này trong hạt alginate giúp tăng cường tốc độ phân hủy acetochlor của chúng. Việc bổ sung glycerol như một chất phụ gia làm giảm ảnh hưởng bất lợi của vi khuẩn trong thời gian dài lưu trữ. Sau ba tháng lưu trữ ở 4 oC, tỷ lệ sống sót của vi khuẩn không cố định và không có chất phụ gia là 43,0 ± 6,1%, còn không cố định nhưng có chất phụ gia là 57,3 ± 5,9%, trong khi tỷ lệ này đối với vi khuẩn được cố định tương ứng là 64,0 ± 5,3% và 77,6 ± 4,0%. Những kết quả này chứng tỏ việc cố định vi khuẩn trong alginate và bổ sung glycerol có thể được ứng dụng để lưu trữ vi khuẩn trong một thời gian dài.

Thông tin tác giả

Hà Danh Đức1*, Nguyễn Thị Oanh2 Hà Huỳnh Hồng Vũ1

1Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp

2Trung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: hadanhduc@gmail.com

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 08/01/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 21/02/2020; Ngày duyệt đăng: 06/03/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU