The effect of the mixing ratio of lean pork and lard, spices, and ripening time on the quality and sensory value of Pangasius Salami

  • Lê Ngọc Hiệp
Từ khóa: Mỡ lợn, thịt lợn, cá Tra, ủ chín, Salami.

Tóm tắt

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thịt lợn và mỡ lợn, gia vị và thời gian ủ chín đến chất lượng và giá trị cảm quan của Salami cá tra đã được thực hiện. Sản phẩm Salami cá tra được nghiên cứu và chế biến để tạo ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và cảm quan cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phối trộn giữa thịt lợn và mỡ lợn so với thịt cá tra lần lượt 35% và 20%, tỷ lệ phối trộn muối 2%, đường 10% và thời gian ủ chín 7 ngày cho sản phẩm chất lượng tốt nhất và đạt giá trị cảm quan cao nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH