Điều khiển tuyến tính hóa mô hình con lắc ngược

  • Nguyễn Tử Đức
  • Đặng Thành Đạt
  • Nguyễn Văn Đông Hải*
  • Võ Quốc Anh
  • Võ Long Nhân
  • Nguyễn Ngọc Bảo
  • Nguyễn Thành Minh
  • Nguyễn Lê Tiến Dũng
Từ khóa: Con lắc ngược, điều khiển cân bằng, TMS320F28335, tuyến tính hóa hồi tiếp.

Tóm tắt

Điều khiển phi tuyến cho hệ SIMO như con lắc ngược là một bài toán khó trong điều khiển ổn định hệ thống. Trong bài báo này, nhóm tác giả tiến hành xây dựng phần cứng mô hình của một hệ thống con lắc ngược trên xe và áp dụng giải thuật hồi tiếp tuyến tính hóa để điều khiển hệ thống trên. Qua đó, nhóm tiến hành xây dựng chương trình nhúng Matlab giải thuật trên vào board TMS320F28335 để chứng minh tính ổn định thông qua thực nghiệm. Trong đó, con lắc ngược được giữ không ngã và xe dao động vị trí qua lại quanh vị trí cân bằng chứ không bị dịch xa quá 10 cm khỏi vị trí chuẩn. Đồng thời, một khảo sát về ảnh hưởng của các thông số điều khiển khi được thay đổi cũng được thực hiện để tìm hiểu quy luật điều chỉnh bộ điều khiển cũng được nhóm tác giả trình bày.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU