THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP QUA HỌC PHẦN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

  • Trương Văn Lợi
Từ khóa: Diễn biến hòa bình giải pháp, giáo dục, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, thế lực thù địch, thực trạng.

Tóm tắt

Hiện nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, cũng như sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp mang ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục toàn diện. Đặc biệt, việc giáo dục về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” cho sinh viên là nhiệm vụ cấp thiết trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng tinh vi, hiện đại. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng về nội dung, chương trình và nhận thức của sinh viên qua học phần Công tác Quốc phòng và An ninh ở Trường Đại học Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục về phòng, chống và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, giúp sinh viên phát huy tốt vai trò, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.973

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI