BLOCKCHAIN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN ĐỂ CẢI THIỆN GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM

  • TS. Nguyễn Đăng Minh
Từ khóa: Blockchain, Bitcoin, ngang hàng, mã hóa, giao thông đường bộ và đường biển

Tóm tắt

Blockchain (chuỗi khối) là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. Với khả năng chia sẻ dữ liệu
minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ Blockchain là một
trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.
Blockchain và Bitcoin thường dựa trên một số nguyên tắc cơ bản: mạng ngang hàng, mã hóa và đồng
thuận.
Nhằm nâng cao hiệu quả giao thông đường bộ và đường biển (đánh bắt cá) tại Việt Nam, bài viết
đề xuất phương án sử dụng công nghệ Blockchain để tạo cơ sở dữ liệu giao thông và logistic. Mặc dù hai
hệ thống có những khác biệt về cơ sở dữ liệu và yêu cầu đối với chúng, nhưng đề xuất này có tính khả thi
cao và có thể được sử dụng trong thực tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ