QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Ths. Hà Văn Thủy
Từ khóa: Quản trị công ty, thực trạng và giải pháp

Tóm tắt

Quản trị công ty là chủ đề luôn giành được nhiều quan tâm trong suốt quá trình phát triển
của nền kinh tế. Rất nhiều tổ chức lớn như OECD, World Bank, BIS… đã có nhiều nỗ lực nhằm phát
triển các nguyên tắc quản trị công ty lành mạnh và hiệu quả. Trong lĩnh vực ngân hàng, do vai trò
quan trọng và đặc thù của ngân hàng thương mại (NHTM) đối với tính ổn định và bền vững của toàn
bộ nền kinh tế, do sự bùng nổ của khủng hoảng tài chính kèm theo những yếu kém và thất bại trong
hoạt động của nhiều NHTM thời gian qua, quản trị công ty trong NHTM đang trở thành vấn đề quan
tâm hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ những nước phát triển có nền tài chính vượt bậc
như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản… cho đến những nước đang phát triển với thị trường tài chính ngân
hàng mới đang ở giai đoạn sơ khai, trong đó có Việt Nam. Bài viết đánh giá khái quát thực trạng và
đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại cổ
phần (NHTMCP) ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI