HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LIÊN KẾT NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS

  • Ths. Lê Đức Thọ
Từ khóa: Logistics, đào tạo nhân lực Logistics, liên kết nhà trường - doanh nghiệp.

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu một số mô hình liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực Logistics như mô
hình Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh , Trường Đại
học Giao thông vận tải và mô hình liên kết với Aus4Skills. Tuy nhiên, sự liên kết giữa nhà trường -
doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực Logistics vẫn còn ít và chưa thực sự hiệu quả. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo nguồn
nhân lực Logistics ở Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC