GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

  • GS.TS. Đặng Đình Đào
  • ThS. Đặng Thế Hùng
Từ khóa: Logistics, giải pháp nâng cao vai trò ngành Logistics, Việt Nam

Tóm tắt

Logistics cùng với công nghệ thông tin - truyền thông, dịch vụ tài chính - ngân hàng
và dịch vụ du lịch được coi là các ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh
tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng,
cơ cấu lại nền kinh tế và là ngành được Đảng và Nhà nước ta xác định là ngành ưu tiên
phát triển từ nay đến năm 2050. Bài viết làm rõ vai trò ngành Logistics trong nền kinh tế
quốc dân và đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò ngành Logistics trong bối cảnh mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI