KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XEM XÉT KHÍA CẠNH KỸ THUẬT, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT (BAT)

  • TS. Nguyễn Thị Phương Mai
  • PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự
  • ThS. Lưu Thị Hương
  • ThS. Nguyễn Phương Nhung
Từ khóa: Kinh tế, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), môi trường.

Tóm tắt

Kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) lần đầu tiên được đưa vào Luật Bảo vệ môi
trường 2020 để kiểm soát phát thải các chất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
của một số ngành sản xuất tại Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu các kinh nghiệm
các quốc gia đã áp dụng BAT sẽ giúp việc triển khai BAT ở Việt Nam hiệu quả hơn.
Khi xem xét lựa chọn BAT, cần đánh giá đầy đủ về khía cạnh kỹ thuật, môi trường
và kinh tế. Với kinh nghiệm của các quốc gia đã áp dụng BAT, về khía cạnh kỹ thuật
tập trung đánh giá: Tính hợp lý của công nghệ; Khả năng áp dụng và hiệu quả của
công nghệ; Mức độ tiến bộ của công nghệ; Tính ổn định trong vận hành. Về khía
cạnh môi trường, tập trung đánh giá về hiệu quả: Giảm phát thải chất ô nhiễm;
Kiểm soát ô nhiễm thứ cấp; Giải quyết ô nhiễm theo ngành công nghiệp; Bảo tồn
năng lượng và tái chế. Về kinh tế, khi xem xét các ứng viên BAT, sẽ tập trung vào
các tiêu chí: Cân bằng chi phí và lợi ích; Doanh nghiệp có thể chi trả để lắp đặt,
vận hành; Khả năng tiếp cận thị trường của công nghệ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI