HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  • TS. Nguyễn Đình Hào
Từ khóa: Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung, hợp nhất, pháp điển hoá

Tóm tắt

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành (sau đây viết chung là
sửa đổi, bổ sung) quy phạm pháp luật (QPPL), văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là
hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, cấp thiết và tất yếu khách quan của các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh, thay đổi, chấm dứt
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Kết quả của quá trình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ QPPL, VBQPPL đã, đang và sẽ tạo
ra nhiều VBQPPL sửa đổi, bổ sung có thứ tự các điều, khoản khác so với thứ tự các điều,
khoản của VBQPPL ban hành lần đầu; đặc biệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành một VBQPPL sửa đổi, bổ sung nhiều VBQPPL và VBQPPL càng được sửa đổi, bổ
sung nhiều lần thì càng tạo ra sự phức tạp, rắc rối trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng
và thực hiện pháp luật.
Do đó, việc hợp nhất VBQPPL sửa đổi, bổ sung với VBQPPL được sửa đổi, bổ sung
thành văn bản hợp nhất (VBHN) là rất cần thiết và không thể thiếu được trong quy trình
xây dựng, ban hành và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI