HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VÀ TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM

  • ThS. Trần Trọng Hoàn
  • Nguyễn Mạnh Tùng
Từ khóa: Tội phạm, sản xuất hàng cấm, buôn bán hàng cấm, tàng trữ hàng cấm, vận chuyển hàng cấm

Tóm tắt

Bài viết phân tích khái quát dấu hiệu pháp lý của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng
cấm và tội phạm tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Trên cơ sở chỉ ra những khó khăn, vướng
mắc trong các quy định pháp luật hiện nay khi xử lý loại tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
và tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, bài viết đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định
pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh và phòng ngừa tội phạm này trong thực tiễn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI