HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA TRỌNG TÀI VIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên
Từ khóa: Trọng tài, phán quyết trọng tài, tranh chấp thương mại.

Tóm tắt

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài xuất hiện trên thế giới
từ lâu và ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Sau hơn 12 năm thực hiện, Luật trọng tài thương
mại đã tạo cơ sở pháp lý giải quyết tốt các tranh chấp, tuy nhiên còn một số vướng mắc,
cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để kịp thời sửa đổi bổ sung, nâng cao chất lượng phán quyết
của trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI