XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG VÀ NGHĨA VỤ TÀI SẢN CỦA VỢ, CHỒNG KHI GÓP VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

  • Trần Đình Duy
Từ khóa: Góp vốn thành lập doanh nghiệp; nghĩa vụ về tài sản của vợ, chồng; tài sản chung; tài sản riêng

Tóm tắt

Bài viết đề cập căn cứ pháp lý xác định tài sản chung, tài sản riêng, bao gồm thời kỳ
hôn nhân và nguồn gốc tài sản; căn cứ pháp lý xác định nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng,
bao gồm mục đích chủ thể tham gia giao dịch, ý chí và hành vi trái pháp luật của vợ chồng
dựa trên các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Từ đó, bài viết phân tích các
trường hợp cụ thể ở từng trường hợp vợ hoặc chồng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành
viên hợp danh, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hay cổ đông công ty cổ phần; đưa
ra quan điểm xác định tài sản chung, riêng khi vợ chồng là chủ sở hữu doanh nghiệp nhằm
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng, của gia đình và sự ổn định của xã hội
trong điều kiện kinh tế hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI