ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

  • PGS.TS. Tô Ngọc Hưng
  • TS. Lê Thị Phương
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo

Tóm tắt

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhiều trường đại học ở Việt Nam trong thời gian
qua đã có sự thay đổi về chất, với nhiều sản phẩm đa dạng, hình thức thể hiện phong phú,
đa dạng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của các trường đại học và mang lại những giá
trị thiết thực hơn cho xã hội và các đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được, vẫn còn không ít những khó khăn và thách thức cần được tháo gỡ để nâng
cao hơn chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) hiện nay.
Trên cơ sở đó, bài viết tập trung làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động
NCKH và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH, góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra của nhà trường đối với xã
hội và người học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC