PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM

  • TS. Lê Thị Hường Hoa
Từ khóa: AAS, quang phổ hấp thụ nguyên tử, các nguyên tố độc trong mỹ phẩm, chất lượng mỹ phẩm - AAS

Tóm tắt

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectrometry - AAS)
đã được ứng dụng khá rộng rãi để xác định kim loại trong nhiều loại mẫu khác nhau như:
các mẫu quặng, đất, đá, nước, các mẫu của y học, sinh học, các sản phẩm công nghiệp,
rau quả, thực phẩm; các nguyên tố vi lượng trong phân bón, thức ăn gia súc... Ngành Dược
cũng đã áp dụng phương pháp AAS để xác định giới hạn các kim loại độc trong các dược
liệu, sản phẩm mỹ phẩm, các tá dược và nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm.
Bài viết đã đề cập đến các nội dung: Điều kiện để có sự hấp thụ nguyên tử, phương
trình cơ bản của phép đo AAS, các quá trình thực hiện trong phép đo AAS, các phương
pháp vô cơ hóa mẫu, các tác nhân vô cơ hoá, các kỹ thuật thường dùng trong AAS, các yếu
tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích và một số ứng dụng của AAS trong phân tích mỹ phẩm

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE