XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU PHÙ BÌNH HERBA PISTIAE

  • TS. Phùng Thanh Long
Từ khóa: Phù bình, Pistia stratiotes L., vi học, định tính, polyphenol

Tóm tắt

Nghiên cứu đã mô tả vi phẫu lá, bột dược liệu, định tính các nhóm chất chính, định
lượng polyphenol toàn phần trong cây bèo cái Pistia stratiotes L. Một số điểm đặc trưng
của vi phẫu lá như lông che chở đa bào, tế bào biểu bì hình chữ nhật xếp xít nhau, bó libe
gỗ cấp 1 xếp rải rác trong mô mềm gồm libe ở dưới và gỗ ở trên, mô giậu với tế bào hình
chữ nhật ngắn và thuôn; bột dược liệu đặc trưng bởi lông che chở đa bào gốc to đỉnh thuôn
nhọn và tinh thể calci oxalat hình kim và cầu gai. Một số nhóm chất chính trong cây:
coumarin, saponin, polysacharid và acid phenolic. Hàm lượng polyphenol toàn phần:
2,39 ± 0,41 mg/g (tính theo acid gallic/dược liệu khô). Nghiên cứu này đã góp phần xây
dựng tiêu chuẩn vị thuốc Phù bình

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE