THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

  • ThS. Nguyễn Việt Hằng
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Thịnh
Từ khóa: Covid-19, phòng chống dịch, sinh viên.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống dịch bệnh
Covid-19 của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm 2022.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 531 sinh viên ngành Điều
dưỡng và ngành Dược - hệ Cao đẳng chính quy năm thứ nhất đến năm thứ ba Trường Cao
đẳng Y tế Hà Đông từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022.
Kết quả: Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt về phòng chống dịch bệnh Covid-19 là 74%,
sinh viên có thái độ đạt là 69,1%, sinh viên có thực hành đạt là 63,7%.
Kết luận: Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của sinh
viên vẫn còn một số hạn chế. Do vậy, cần xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác truyền
thông về kiến thức phòng chống dịch bệnh cho đối tượng sinh viên của Nhà trường, tích
cực tuyên truyền giáo dục nâng cao hơn về tâm thế đề phòng rủi ro ở mỗi sinh viên, giúp
đối tượng có thể hiểu rõ tác hại của dịch bệnh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE