PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2022

  • ThS. Vũ Đình Phóng
  • Hoàng Thị Thanh Tú
Từ khóa: Danh mục thuốc, phương pháp ABC/VEN, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

Tóm tắt

Xác định cơ cấu và phân tích theo phương pháp phân tích ABC, VEN, ma trận ABC/
VEN danh mục thuốc (DMT) sử dụng tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh
Phúc năm 2022. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực
hiện thông qua hồi cứu DMT sử dụng tại TTYT huyện Sông Lô từ tháng 01/2022 đến tháng
12/2022. Kết quả cho thấy DMT sử dụng tại đơn vị năm 2022 có tổng giá trị > 8 tỷ đồng.
Thuốc hóa dược chiếm 93,49% về số khoản mục và 89,90% về giá trị. Thuốc sản xuất
trong nước chiếm 74,60% về số khoản mục và 69,12% về giá trị. Thuốc đơn thành phần
chiếm 62,30% về số khoản mục và 56,22% về giá trị. Thuốc biệt dược gốc chiếm tỷ lệ 2%
về số khoản mục và 0,5% về giá trị. Thuốc đường uống chiếm 52,87% về số khoản mục và
43,02% về giá trị. Các thuốc nhóm A, B, C chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương
ứng là 25,41%; 29,10%; 45,49% và 80,20%; 14,71%; 5,09%. Các thuốc nhóm V, E, N
chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương ứng là 26,64%; 69,26%; 4,10% và 46,25%;
51,80%; 1,95%. Các thuốc nhóm I, II, III chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương ứng
là 42,21%; 55,74%; 2,05% và 84,02%; 15,78%; 0,2%

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE